دکتر محمد وحدتی در گفت و گو با ترجمان صبح اظهار کرد: در قسمت دوم سخنانم اشاره کردم که از مجمع نمایندگان تشکر می کنم به خاطر اتفاق نظری که در تایید اقای استاندار داشته اند؛ ما همواره از استاندار پشتیبانی کرده و خواهیم کرد تا در استان ما وحدت باشد، اعتقاد ما آن است که با وحدت می توانیم استان را توسعه دهیم.

وی با بیان اینکه علت آنکه برخی از نمایندگان در مراسم  تودیع و معارفه استاندار آذربایجان شرقی حضور نداشتند، ادامه داد: برخی از نمایندگان در راستای عدم حضور آقای وزیر در این مراسم کمی گلایه مند بود که جریان را گفتم و دوباره تاکید کردم که حداقل اگر ایشان هم در این برنامه حضور نخواهند داشت یکی از وزرای رئیس جمهور در مراسم شرکت کنند.

وحدتی خاطر نشان کرد: گویا ماموریت برای آنها جور نشده و همچنین برخی از نمایندگان به دلیل وقت گرفتن از وزارتخانه ها روزهای دوشنبه در گیر کار هستند؛ علاوه بر این مقداری هم گلایه داشتند که آقای وزیر در این مراسم حضور یابند که من در حضور آقای رئیس جمهور و وزیر مشکلات را بازگو می کنم.