به گزارش ترجمان صبح، علی محرمی ، اظهار کرد: برگزاری چنین کنسرتی در تبریز شایعه بوده و در این رابطه نه درخواستی شده و نه موافقتی انجام شده است.
به گزارش ایسنا، روز گذشته یکی از خوانندگان زن جمهوری آذربایجان ویدیویی در فضای مجازی با موضوع  «برگزاری کنسرت در تبریز» منتشر کرده بود./ ایسنا