علیرضا اصغری در گفتگو با ترجمان صبح عنوان کرد: تمامی فعالیت های سازمان مدیریت پسماند کلانشهر تبریز طبق پروتکل ابلاغی وزارت کشور و همچنین با حساسیت بیشتر همانند زمان قبل شیوع کرونا اقدام میشود.

وی افزود: پسماندهای منازلی که آلوده به بیماری کرونا هستند توسط ماشین های مخصوص سازمان مدیریت پسماند جمع آوری شده و با تدابیر ویژه گند زدایی و در محل سلول مختص پسماندهای بیمارستانی دفع میشوند.

اصغری اظهار کرد: باتوجه به شیوع بیماری کرونا و حساسیت آن بر سلامتی مردم سازمان مدیریت پسماند با افرادی که به طور غیر مجاز در سطح شهر مشغول تفکیک پسماندها هستند برخورد کرده و به مراجع قضایی معرفی میکند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: کارخانه های تفکیک نیز از زمان آغاز شیوع بیماری کرونا هیچگونه فعالیتی انجام نمیدهند.