به گزارش ترجمان صبح، تفاهمنامه همکاری خانه کارگر تبریز و خانه مطبوعات آذربایجان شرقی در آستانه روز خبرنگار منعقد شد.

بر اساس این تفاهمنامه اعضای خانه مطبوعات آذربایجان شرقی به مدت یک سال میتوانند از خدمات خانه کارگر در سراسر کشور بهره مند شوند.

گفتنی است خانه مطبوعات آذربایجان شرقی ۲۵۰ عضو فعال و شناسنامه دار دارد.