به گزارش ترجمان صبح،  روزنامه «شهروند» این مطلب را دستمایه طنز زیر قرار داده است.