به گزارش ترجمان صبح، احد جودی در جلسه شورای ثبت وایع حیاتی در هریس گفت: از مجموع بیش از سه میلیون و ۵۰۰ هزار واجد شرایط دریافت کارت ملی هوشمند در استان آذربایجان شرقی تاکنون حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر دارای کارت ملی هوشمند شده اند که امیدواریم با اجرای برنامه های مناسب بتوانیم این رقم را امسال به یک میلیون و ۹۰۰ نفر افزایش دهیم.

وی به ضرورت جمع آوری و ثبت به موقع وقایع حیاتی تأکید کرد افزود: اگر این امر بدرستی صورت گیرد در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها کلان کشوری از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد.

جودی در ادامه به نرخ رشد جمعیت کشور و استان آذربایجان شرقی به سمت سالمندی و پیری اشاره کرد و افزود: متأسفانه نرخ رشد جمعیت در سال های اخیر رو به سالمندی بوده و اگر این روند ادامه پیدا کند قطعاً تا ۳۰ سال آینده شاهد جمعیتی ۷۰ درصدی از سالمندان خواهیم بود و تنها ۳۰ درصد جمعیت جوان و پویا خواهیم داشت.

مدیرکل ثبت احوال استان در پایان به اتمام قطعی و عدم تمدید مجدد اعتبار کارت ملی های قبلی موجود در دست مردم تا پایان سالجاری نیز اشاره کرد و افزود: از تمام واجدین شرایط برای ثبت نام و اخذ کارت هوشمند ملی دعوت می شود تا هرچه سریعتربرای ثبت نام و اخذ کارت ملی خود اقدام نمایند.