به گزارش ترجمان صبح، بر اساس اعلام سازمان زیبا سازی شهرداری تبریز، تعرفه عوارض تابلوهای تبلیغاتی و مشاغل مطابق بند ۲ ماده ۲۹ قانون تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز تنظیم شده و صاحبان اصناف و مشاغل، سازمان ها، شرکت ها و واحدهای خدماتی، برای آگاهی از شرایط و الزامات نصب تابلوی تبلیغی ویژه صنف خود، باید مطابق شروط مندرج در این اطلاعیه، اقدام کنند.
شرح این ماده به ترتیب زیر است:
– تابلوهایی که برای نصب نیاز به مجوز دارند، پس از طی این مرحله، میزان عوارض آنها طبق فرمول “مساحت تابلو * ارزش معاملاتی اراضی محل نصب تابلو * ضریب”  محاسبه می شود. این فرمول، برای تابلوهای تبلیغاتی مربوط به اصناف، به میزان نصف کاهش خواهدیافت.
– ضریب فوق برای تابلوهای تجاری نصب شده بر رونما و دیوار جانبی، سالانه برابر ۲ خواهدبود. همچنین، این ضریب برای تابلوهای تجاری نصب شده در سر درب، با تبلیغ ایرانی ۱، با تبلیغ خارجی ۴ و با تبلیغ مشترک، ۳ خواهدبود.
– برخی از صاحبان اصناف و مشاغل برای تبلیغ شغل یا کالای خود از بالن های تبلیغاتی بهره می برند؛ فرمول محاسبه عوارض بالن های تبلیغاتی ایستاده بر حسب مساحت بالن، یعنی برابر با “ارتفاع * قطر * ۳” خواهد بود. همچنین ضریب محاسبه عورض برای  بالن های ایستاده، برابر با ۳/۱ است.
عوارض بالن های تبلیغاتی در عرض خیابان، برحسب “قطر بالن *عرض گذر محل نصب” و با ضریب ۵/۱ مورد محاسبه قرار می گیرد.
– یکی از مدل های جدید تبلیغاتی که در میان صاحبان اصناف رواج یافته، سیستم های لیزری است. عوارض مربوط به اکران لوگو پروژکتور یا همان سیستم های لیزری، به ازای “هر مترمربع * ۳۰هزارریال* ۳۶۵روز تقسیم بر ۴” محاسبه میشود؛ چرا که این سیستم فقط شبها امکان تبلیغ دارد.
– سازه های حجمی نیز یکی از مدل های تبلیغاتی در سطح شهر هستند. عوارض مورد محاسبه این نوع تبلیغ، بر مبنای “مساحت حجم *روزانه ۸۰۰۰۰ ریال” صورت می گیرد.
در عین حال، در تعرفه عوارض تابلوهای تبلیغاتی در ماده ۲۹ قانون تعرفه عوارض محلی، تبصره هایی نیز آمده که برخی از آن ها به شرح زیر است:
تبصره۲- می توان عوارض تابلوهای سالانه را به صورت ماهانه یاروزانه نیز محاسبه کرد.
تبصره ۳- تابلوهای پشت بام باید با تایید کارشناس فنی سازمان و با رعایت ضوابط و مقررات ملی ساختمان نصب شود. عوارض این تابلوها، در صورتی که ابعاد تابلو تا ۶ مترمربع باشد، با ضریب ۲۰ وبر اساس فرمول “مساحت * ارزش منطقه * ضریب” مورد محاسبه قرار می گیرد. برای تابلوهایی با ابعاد بین ۶ تا ۱۲ مترمربع، فرمول فوق با ضریب ۳۰ اعمال خواهد شد. همچنین در تابلوهای دارای ابعاد بیش از ۱۲ مترمربع و کمتر از ۲۴ متر مربع، ضریب مورد نظر، ۲۴ خواهدبود.
تبصره ۴- در مغازه های یک طبقه، تابلوی شناسایی نباید بالاتر از بام مغازه قرار گیرد.
تبصره ۵- در ساختمان های دو طبقه یا بیشتر، تابلو باید به گونه ای نصب شود که مزاحم نما و پنجره های ساختمان فوقانی نباشد.
تبصره ۶- نصب هرگونه تابلو عمود بر ساختمان و معبر عمومی شامل خیابان و پیاده رو ممنوع است.
تبصره ۷- اگر درخواست یا نصب تبلیغات با ابزار و تکنولوژی های جدید که در این ماده پیش بینی نشده، صورت گیرد، ابتدا باید در کمیته تبلیغات شهری سازمان زیباسازی تایید و تصویب شود؛  سپس عوارض آن نیز مطابق با یکی از ردیف های مندرج در این ماده، محاسبه و اخذ می گردد.
تبصره ۸- در صورت تغییر صنف، مالک مغازه باید تابلوی نصب شده قبلی را جمع آوری کند.
تبصره۹- مغازه های مستقر در داخل مجموعه های تجاری یا خدماتی و پاساژها مجاز به استفاده از تابلوی تبلیغاتی در نمای بیرون ساختمان نمی باشند.
تبصره ۱۰- تابلوهایی که در داخل محیطهای سرپوشیده عمومی و محوطه های خصوصی مانند ترمینالهای مسافربری، سالن های فرودگاه، راه آهن یا مترو و یا محل های مسقف مانند بازارهای سرپوشیده و پاساژها نصب شوند نیز، مشمول بند ۲ ماده ۲۹ هستند و در صورت رعایت استانداردهای یاد شده، نسبت به وصول یک دوم عوارض مندرج در بند فوق اقدام می شود.
تبصره ۱۱- در صورتی که تابلوهای نصب شده در محوطه خصوصی از معابر عمومی قابل رویت باشند، عوارض آن ها بر اساس بندهای مذکور محاسبه خواهدشد.
تبصره ۱۲-در تابلوهای چند وجهی، مساحت کل وجه ها در محاسبه عوارض لحاظ خواهدشد.
تبصره ۱۳- مکان های مجاز برای استفاده ازفضاهای تبلیغاتی مانند بیلبورد و تلویزیون های شهری، طبق نظر کمیته تبلیغات شهری تعیین می شود.
**مهم- تبصره ۱۴-  در صورت پرداخت عوارض تابلوهای تبلیغاتی به صورت نقدی در همان سال، در سه ماهه اول ۲۰ درصد، در سه ماهه دوم ۱۵ درصد و در سه ماهه سوم ۱۰ درصد تخفیف در میزان عوارض اعمال خواهدشد. در عین حال، این کاهش مبنا شامل بدهیهای سالهای قبلی نیست. همچنین کانونها و شرکت های تبلیغاتی طرف قرار داد سازمان، مشمول این تخفیف نمی شوند.
تبصره ۱۸- تابلوهایی که بدون مجوز نصب شده اند، در صورت تایید سازمان زیباسازی با ادامه اکران تابلو، ضمن وصول عوارض معوقه بر اساس بند۲ ماده ۲۹، صاحب مجوز خواهندشد. در غیر اینصورت، ضمن اخذ عوارض معادل ۲۰ برابر عوارض سالانه مربوطه، صاحب تابلو ملزم به جمع آوری تابلوخواهدبود. در صورت عدم جمع آوری نیز شهرداری راسا به این امر اقدام نموده و هزینه آن را به اضافه ۱۵درصد از صاحب تابلو اخذ خواهدکرد.
تبصره ۲۲- نورپردازی تابلوها بر اساس استانداردهای ملی، محیط زیستی و ترافیکی بوده و نباید به گونه ای باشد که موجب اخلال در ترافیک یا ایجاد آزردگی و مزاحمت برای همسایگان و منازل همجوار شود.
لازم به ذکر است، برابر قانون، سازمان زیباسازی شهرداری تبریز به عنوان متولی تبلیغات شهری تعیین شده و هرگونه اعمال مدیریت در حوزه تبلیغات خارج از این سازمان ممنوع است.