حضور مسعود پزشکیان در مراسم افتتاح نمایشگاه دستاوردهای وزارت ارتباطات