به گزارش ترجمان صبح، سعید نیکوخصلت عضو شورای شهر تبریز گفت: وقتی می گوئیم “بدون گدا” تمرکز همه بر روی گداها می شود.
وی ادامه داد: طبق قانون تاثیر تفکرات بر وقایع، با این شعار احتمال افزایش تعداد گداها وجود دارد.
نیکو خصلت ادامه داد: به عبارتی دیگر هر گاه برندی مانند “تبریز شهر جوانان خلاق” یا “تبریز شهر کارآفرین ها” و یا “تبریز شهر دوستی ها” و حتی “تبریز شهر با هم بودن ها” داشته باشد مطمئنا اذهان و تفکرات مردم و سیاستگذاری های مربوطه به این سمت سوق می یابد و مطمئنا ثروتی بی پایان همراه با توسعه ای پایدار برای شهر رقم خواهد خورد و می تواند برای تبیین چشم اندازهای شهری مفید واقع شود.
این عضو شورای شهر خاطر نشان کرد: در برند “تبریز شهر اولین ها” به نظر می رسد وضعیت دفع کنندگی به وجود می آورد و به نوعی خود برتربینی را القاء می کند بطوریکه در دنیای تبادلات فرهنگی و جذب توریست و گردشگری باید به روحیه مهمان پذیری، جذب و تواضع روی آوریم.
نیکو خصلت افزود: “تبریز شهر اولین ها” به نوعی حس رقابت را به جای همکاری به میان می آورد و متعاقبا حس تفرقه و رقابت فردی همواره می تواند بر مردم القاء شود.
دبیر کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر ادامه داد: رویکردهای متعالی بر رقابت با خود متمرکز است و به نوعی هر شهر نسبت به دیروز و گذشته خود باید مقایسه شود نه با شهری دیگر.