فرانسه
روزنامه های عمومی صبح فرانسه – چهارشنبه ۹۷/۸/۲

Les Echos

Les Echos

Le Parisien (Paris)

Le Parisien (Paris)

Le Figaro

Le Figaro

La Tribune

La Tribune

Aujourd'hui en France

Aujourd’hui en France

روزنامه های ورزشی صبح فرانسه – چهارشنبه ۹۷/۸/۲

L'Équipe

L’Équipe

بریتانیا
روزنامه های عمومی صبح بریتانیا – چهارشنبه ۹۷/۸/۲

The Independent

The Independent

The Guardian

The Guardian

The Scotsman

The Scotsman

The Daily Telegraph

The Daily Telegraph

Daily Star

Daily Star

Daily Express

Daily Express

اسپانیا
روزنامه های عمومی صبح اسپانیا – چهارشنبه ۹۷/۸/۲

El País

El País

روزنامه های ورزشی صبح اسپانیا – چهارشنبه ۹۷/۸/۲

Sport

Sport

Mundo Deportivo

Mundo Deportivo

As

As