قطر
روزنامه های عمومی صبح قطر – شنبه ۹۷/۱۰/۱

Gulf Times

Gulf Times

عربستان سعودی
روزنامه های عمومی صبح عربستان سعودی – شنبه ۹۷/۱۰/۱

مکه

مکه

البلاد

البلاد

المدینه

المدینه

الشرق الاوسط

الشرق الاوسط

روزنامه های اقتصادی صبح عربستان سعودی – شنبه ۹۷/۱۰/۱

الاقتصادیه

الاقتصادیه