قطر
روزنامه های عمومی صبح قطر – سه شنبه ۹۷/۱۰/۱۱

Gulf Times

Gulf Times

عربستان سعودی
روزنامه های عمومی صبح عربستان سعودی – سه شنبه ۹۷/۱۰/۱۱

مکه

مکه

البلاد

البلاد

The Saudi Gazette

The Saudi Gazette

المدینه

المدینه

Arab News

Arab News

الشرق الاوسط

الشرق الاوسط

Al Jazirah

Al Jazirah

روزنامه های اقتصادی صبح عربستان سعودی – سه شنبه ۹۷/۱۰/۱۱

الاقتصادیه

الاقتصادیه