به گزارش ترجمان صبح، به نقل از ایرنا، حمید غفاری روز پنجشنبه با اعلام این خبر به خبرنگاران اظهار داشت: عرصه هایی که از نظر زیست محیطی و تنوع زیستی زمینه و استعداد احیاء را داشته باشند، توسط کارشناسان محیط زیست در طول زمان قابلیت سنجی شده و در شورای عالی محیط زیست به عنوان منطقه شکار ممنوع معرفی می شوند.

وی هدف از اعلام منطقه ضحاک به عنوان منطقه شکار ممنوع را افزایش ضریب حفاظتی گونه های حیات وحش این منطقه اعلام کرد.
وی گفت: از این پس هرگونه شکار در این منطقه ممنوع بوده و با متخلفان برابر قانون برخورد می شود.