به گزارش ترجمان صبح، طرح بررسی انطباق طرح محدودیت زمانی و مکانی تردد خودروهای باری با محدوده زوج و فرد در پنجمین نشست کمیته فنی مشترک شورای ترافیک استان مطرح شد و بعد از بررسی، خودروهای باری ملزم به رعایت طرح محدوده زوج و فرد شدند.

در این نشست همچنین موضوع بازگشایی امتداد پیاده راه صاحب الامر جهت تردد خودروهای سواری مطرح و با توجه به وجود کاربری های تجاری و ایجاد رونق اقتصادی، مقرر شد این طرح بعد از بررسی های کارشناسانه توسط مشاور مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.

بررسی انطباق طرح محدودیت زمانی و مکانی تردد خودروهای باری با محدوده طرح زوج و فرد، دیگر طرح مطرح شده در این نشست بود که مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به محدود بودن ساعات طرح زوج و فرد و لزوم ساماندهی بار اندازها و تردد خودروها های باری، مقرر شد خودروهای باری نیز از این طرح پیروی کنند.