به گزارش ترجمان صبح، جمال بیک زاده، حکم مسئولیت خود را به عنوان مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تبریز، از رئیس شورای اسلامی شهر تبریز دریافت کرد

گفتنی است وی پیش از این به عنوان سرپرست روابط عمومی شورای اسلامی شهر تبریز منصوب شده بود.