به گزارش ترجمان صبح، کمیته تعیین وضعیت بازیکنان آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده‌های مطروحه به شرح زیر اعلام کرد:

*با توجه به شکایت رضا خالقی‌فر از باشگاه ماشین‌سازی تبریز، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۸۲ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پی شکایت علی خماند از فرید بهزادی کریمی (بازیکن صنعت نفت آبادان) و فعلی ماشین‌سازی، کمیته وضعیت پس از بررسی پرونده اعلام کرد این بازیکن به پرداخت مبلغ ۵۶۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته به انضمام مبلغ ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال در حق علی خماند محکوم گردید.