به گزارش ترجمان صبح، در یکصد و نود و ششمین جلسه علنی پس از اعلام اسامی و با رای اعضا شورای اسلامی شهر تبریز غلامحسین مسعودی ریحان، محرم محمدزاده و سونیا اندیش در ترکیب جدید کمیسیون معماری و شهرسازی قرار گرفتند.

در کمیسیون برنامه و بودجه هم محمدباقر بهشتی، شهرام دبیری، کریم صادق زاده، غلامحسین مسعودی ریحان و شکور اکبرنژاد به عنوان اعضا جدید آغاز به کار کردند.

کمیسیون فرهنگی، اجتماعی نیز با انتخاب سعید نیکوخصلت، غلامحسین مسعودی ریحان، محمدباقر بهشتی، فرج محمدقلیزاده و شکور اکبرنژاد  اعضا جدید خود را شناخت.

همچنین غلامحسین مسعودی ریحان، محرم محمدزاده و سونیا اندیش در کمیسیون سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار به فعالیت خواهند پرداخت.

فرج محمدقلیزاده، علی آجودان زاده، محرم محمدزاده، محمدحسن اسوتچی و عبدالله تقی پور هم اعضا جدید کمیسیون تحقیق ، نظارت و ارزیابی شدند.

محرم محمدزاده، شکور اکبرنژاد، تقی پور، صادقزاده و سعید نیکوخصلت به عنوان اعضا جدید کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست انتخاب شدند.