اکبرفتحی در گفت‌وگو با ترجمان صبح بیان کرد: گندم در سیفا به مقدار ۲۶۰ هزار تن به ارزش کل ۶۴۷ میلیارد تومان خریداری شده است که مبلغ پرداختی به کشاورزان برابر با ۵۷۴ میلیارد تومان است.

رئیس جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به افزایش ۱۸ درصدی خرید گندم از کشاورزان استان عنوان کرد: امسال بیش از ۲۷۵ هزار تن از کشاورزان استان گندم خریداری شده که این خرید نسبت به سال گذشته ۱۸ درصد افزایش را به خود اختصاص داده است.

فتحی با اشاره به خرید های انجام شده از سوی سازمان یادآور شد: خرید تضمینی گندم ۲۶۲۸۹۱ تن، خرید گندم بذری ۱۲۷۰۰ تن و مشابه زراعی سال گذشته ۲۲۳۱۲۶ تن بوده که جمعا آماری بالغ بر۲۷۵۵۹۱ تن را به خود اختصاص می دهد.

رئیس جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی در ادامه بیان کرد: شرکت غله امسال ۲۳۷۵۷۹ تن خریداری کرده است.

فتحی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: مبلغ خرید گندم برابر با ۴۸۱۴۵۷۶ میلیون ریال بوده  که ۷۲ درصد آن پرداخت شده و همچنین خرید کل جهاد کشاورزی استان ۲۶۸۲ تن برابر با مبلغ ۱۲۰۳۰۵ میلیون‌ ریال بوده که ۱۰۰ درصد آن پرداخت شده است.

وی در پایان سخنان خود خاطر نشان کرد: هشترود با ۵۱۵۰۰ تن ، چاراویماق ۳۵ هزار تن، میانه ۳۸۵۰۰ تن، سراب ۳۷ هزارتن گندم خریداری شده از جمله شهرستان‌هایی به شمار می رود که که گندم کاشته می‌شود.