به گزارش ترجمان صبح خلا مدیریت واحد و یکپارچه شهری در کلانشهرها حس می شود؛ مدیریت شهری در حقیقت اداره ی امور شهر به منظور ارتقای شاخص های زندگی شهری در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با همکاری کلیه ی عوامل موثر، با عنایت به اهداف و سیاست های کلان کشور است.

مدیریت واحد شهری نیز شامل بخش های مختلف و متنوع بسیاری در شهر است که اهداف ویژه ای را دنبال میکند که میتواند به ارتقای شرایط کار و زندگی در شهرها کمک کند و زمینه ساز توسعه ی اقتصادی و اجتماعی پایدار در حفاظت از محیط کالبدی شهرها باشد.

مدیریت واحد شهری امروزه تمام جنبه های توسعه شهرها را می تواند در بر داشته باشد که با ایجاد یک هماهنگی زمینه ای و قوی ، راه را برای توسعه ی پایدار هموار نماید.

مدیریت یکپارچه شهری شامل بخش های مختلف و مورد نیاز مدیریت شهری، از جمله مدیریت حمل و نقل و ترافیک، محیط زیست و زندگی و بازسازی بافت فرسوده شهری و مدیریت فرهنگی شهر است و البته آنچه که امروز غفلت از آن در کلانشهرها موجبات ضررهای جبران ناپذیری گردیده است، نبود توجه کافی به این امر می باشد.

غفلت از مدیریت واحد در کلانشهرها حلقه ی مفقوده ی معضلات و مشکلاتی است که این روزها بیشتر در کلانشهرها شاهدآن هستیم. که صدمات جبران ناپذیر به محیط زیست و معضلات ترافیکی موجود در شهرهای بزرگ گواهی بر این مدعاست.

از طرفی چهره ی ناموزون کلانشهرها در مناطق حاشیه نشین در کنار برج ها و شیوه ی زندگی متفاوت در این مناطق در کنار آسیب های فرهنگی و اجتماعی معظلی است که بدون دسترسی به مدیریت واحد شهری عملا قابل دستیابی نیست.

لذا برای ایجاد شرایط موزون در کالبد شهرها ، در کنار منابع اقتصادی ، مدیریتی همه جانبه و فراگیر مورد انتطار شهروندان است و تا زمانی که این مدیریت محقق نگردد نمیتوان تغییرات چشمگیری در کلانشهرها را انتظار داشت .

چنانچه در اتفاقات و حوادثی که روزهای اخیرشاهد آن بوده ایم،خلائ  مدیریت واحد شهری به شدت حس گردید و برخوردهای جزیره ای و فرافکنی های مختلف سبب بروز نگرانی هایی گردید که با برنامه ریزی های بهنگام مدیریت واحد به راحتی قابل کنترل و پیش بینی بود.

شبنم خداخواه- مشاور شهردار کلانشهر تبریز