به گزارش ترجمان صبح، به نقل از ایرنا، مرتضی نیرومند افزود: در جلسه رسیدگی هیات حل اختلاف و داوری شرکت شهرک های استان در شهریور سال جاری به فسخ قرارداد این واحدها رای داده شد.

وی یادآوری کرد: جلسه هیات حل اختلاف و داوری به منظور تعیین تکلیف قراردادهای راکد با حضور نماینده سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران به عنوان داور و حکم مرضی الطرفین، مدیرعامل و مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت شهرک های صنعتی استان برگزار شد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی گفت: در این جلسه همچنین تعداد ۴۱ فقره قرارداد این شهرک ها با مساحت حدود ۱۹ هکتار بررسی و تعیین تکلیف شد.

نیرومند، ادامه داد: در این جلسه به ۳۲ فقره قرارداد با مساحت حدود ۱۱ هکتار جهت ادامه فرایند سرمایه گذاری مهلت مجدد بهره برداری اعطا و پنج فقره پرونده به مساحت ۴.۵ هکتار از دستور کار خارج شد.

 آذربایجان شرقی دارای ۵۶ شهرک و نواحی صنعتی مصوب بوده که از این تعداد ۴۶ شهرک و نواحی در حال بهره برداری است.