به گزارش ترجمان صبح، به دنبال برگزاری موفقیت آمیز فراخوان اول طرحهای پژوهشی ایران و کشورترکیه در سال ۲۰۱۹ و بنا به اعلام رضایتمندی طرفین بویژه با درخواست توبیتاک، دومین فراخوان نیز اعلام میشود.

به نقل از روابط عمومی دانشگاه تبریز، فراخوان اول بر اساس تفاهم نامه همکاری بین شورای تحقیقات علمی و فناوری ترکیه (TÜBİTAK) و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (MSRT) و با استقبال قابل توجه پژوهشگران دو کشور اجرا شد که در قالب این برنامه تعداد بیست و دو طرح نهایی بعد از تایید نهایی توسط داوران هر دو طرف معرفی شد که هم اکنون پس از عقد قرارداد با پژوهشگران این طرحهای منتخب، همکاری علمی متقابل آن‌ها در قالب پروپوزال های تایید شده آغاز شده است.

ویژگی فراخوان دوم پیوستن موسسه ملی توسعه تحقیقات پزشکی (NIMAD) به نمایندگی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت پوشش طرح‌های منتخب از حوزه علوم پزشکی است که زمینههای همکاریهای علمی و پژوهشی متقابل پژوهشگران دو کشور را در حوزه های علوم پزشکی، درمان و بهداشت و نیز امکان ایجاد یک همکاری متقابل سه جانبه را فراهم کرده است.

محققان و اعضای هیات علمی شاغل در دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و موسسات آموزشی یا تحقیقاتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز وزارت بهداشت و درمان علوم پزشکی (که دارای عضویت در سامانه https://isid.research.ac.ir/ هستند) بعد از حصول توافق با یکی از محققین و اعضای هیات علمی مراکز تحقیقاتی یا دانشگاه‌های ترکیهای و تهیه پروپوزال مشترک نسبت به بارگذاری این طرحها در وبگاه‌های ویژه (به عنوان مجریان اصلی) اقدام خواهند کرد. بعد از طی روال داوری توسط کمیتههای داوری طرفین، طرح‌های نهایی توسط کمیتهای مشترک انتخاب خواهند شد.

بر اساس این گزارش، اطلاعات و قوانین حاکم بر این طرح‌ها، برنامه زمان بندی و فرم پروپوزال جهت دسترسی محققان زیرمجموعه وزارت عتف و یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از آدرسهای ذیل قابل دسترسی است:

https://cisc.msrt.ir/fa & irtu.tabrizu.ac.ir & http://rms.nimad.ac.ir

https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-isbirligi-destekleri/2535/icerik-2535-iran-bilim-arastirma-ve-teknoloji-bakanligi-msrt-ile-ikili-isbirligi-programi ,

https://www.tubitak.gov.tr/en/node

دانشگاه تبریز به نمایندگی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (MSRT)و به عنوان مرجع ملی همکاری های علمی با کشور ترکیه مسولیت هماهنگی و اجرای فراخوان‌ها را بر عهده داشته است.