به گزارش ترجمان صبح، موسی خلیل الهی در مراسم اتیان سوگند کارشناسان جدید کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان با بیان اینکه امر کارشناسی شان و منزلت محسوب شده و باید رعایت شود، اظهار کرد: کارشناسان مربوطه باید با مسئولیت این موضوع را بپذیرند.

به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان، وی افزود: امر کارشناسی نباید یک مسئله عادی و روزمره تلقی شود، چرا که در صورت عادی انگاری و روزمره محسوب کردن این مساله موجب بی‌توجهی در پرداختن به پرونده ارجاعی می‌شود.

وی با تاکید بر در نظر گرفتن صلاحیت بررسی توسط کارشناسان، ادامه داد: کارشناسان رسمی دادگستری باید نسبت به بررسی پرونده ارجاعی صلاحیت خود را در نظر بگیرند و در صورتی که نسبت به پرونده ارجاعی صلاحیت ندارند، مراتب را به مقام محترم قضایی اعلام کنند.

خلیل الهی با بیان اینکه گاه، کارشناسان رسمی دادگستری نسبت به پرونده ارجاع شده به منظور بررسی اظهار نظر قضایی می‌کنند، تشریح کرد: همانگونه که دستگاه قضایی موظف به رعایت شان کارشناسان هستند، در مقابل کارشناسان نیز باید در مکاتبات و رفتار خود شان قضات را رعایت کنند.