به گزارش ترجمان صبح، حامد شب خیز در رابطه با اهمیت حضور در انتخابات و نقش آفرینی هنرمندان و ایجاد روشنگری برای آحاد جامعه با بکارگیری هنر خود و با تولید محتوای اثر گذار و تشویق و ترغیب عموم مردم توسط هنرمندان اشاره نمودند و خاطرنشان کرد: هنرمندان نقش مهمی در این عرصه دارند و بایستی پای کار بیایند و نقش آفرینی کنند.

در این دیدار از زحمات یک ساله مدیر زحمت کش کانون ،سرکار خانم قاسمی نیز تجلیل نمودند و خاطرنشان کردند یکی از کانونهای پرتوان استان کانون بسیج هنرمندان هشترود می باشند که در اکثر رویدادهای هنری در سطح استان و کشور نقش ایفا می نمایند. در آخر دیدار، سازمان مرکزی متعهد گردید نسبت به آموزش هنرمندان شهرستان همکاری نماید و از زحمات و حمایت های فرمانده سخت کوش و جانشین سپاه ناحیه هشترود تقدیر و تشکر بعمل آمد.