به گزارش ترجمان صبح، سومین دوره جایزه کتاب سال استان آذربایجان شرقی در سال جاری برگزار می‌شود و ﻧﺎﺷﺮان، ﭘﺪﻳﺪآورﻧﺪﮔﺎن، ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن و ﻣﺼﺤﺤﺎن می‌توانند دو ﻧﺴﺨﻪ از آﺛﺎر ﺧﻮد را ﻛﻪ ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در سال ۱۳۹۹ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه است را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮگ اعلام وصول ﺑﻪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ اﻳﻦ روﻳﺪاد ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

گفتنی است سومین دوره جایزه کتاب سال آذربایجان‌شرقی با هدف شناسایی و معرفی نویسندگان فعال و ارتقای سطح کیفی نشر استان، حمایت و تشویق مولفان، مترجمان و مصححان و متخصصان کتاب استان و ارتقای فرهنگ جامعه اسلامی، حفظ و استقلال و هویت فرهنگی برگزار می‌شود.

 براساس این گزارش کتاب‌های ارسالی می‌بایست کمک درسی و افست نبوده و دارای برگه اعلام وصول باشد و همچنین کتاب در دو نسخه به دبیرخانه کتاب سال تحویل داده شود.

این فراخوان شامل تمامی موضوعات ده‌گانه دیویی و کودک و نوجوان و کتابهای زبان ترکی نیز می‌باشد و ﻛﺘﺎب ﻫﺎی ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ در ﺻﻮرﺗﻲ در اﻳﻦ دوره داوری و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﻀﻤﻮن ﻛﺘﺎب درﺑﺎره اﺳﺘﺎن آذربایجان شرقی باشد.

موضوعات سومین دوره جایزه کتاب سال آذربایجان‌شرقی به شرح زیر می‌باشد:

ﻛﻠﻴﺎت: ﻋﻠﻮم ﻛﺘﺎﺑﺪاری، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎ و داﻳﺮه اﻟﻤﻌﺎرف ﻫﺎ، اﻃﻼع روزﻧﺎﻣﻪ، رﺳﺎﻧﻲ ﻧﮕﺎری،ﻧﺴﺦ ﺧﻄﻲ.

ﻓﻠﺴﻔﻪ و روان ﺷﻨﺎﺳﻲ: ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻏﺮب، ﻓﻠﺴﻔﺔ اﺳﻼﻣﻲ، ﻣﻨﻄﻖ، روان ﺷﻨﺎﺳﻲ.

دین: ﻛﻠﻴﺎت اﺳﻼم، ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﻲ، ﺣﺪﻳﺚ و ﻋﻠﻮم رواﻳﻲ، ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل، ﻛﻼم و ﻓﺮق، اﺧﻼق، ﻋﺮﻓﺎن و ﺗﺼﻮف،

ﺳﻴﺮه ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ و ادﻳﺎن دﻳﮕﺮ.

علوم اجتماعی: ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﻪ و ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺳﻲ، آﻣﻮزش و ﭘﺮورش، ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﻋﻠﻮم ﻧﻈﺎﻣﻲ ، ﺳﻴﺎﺳﻲ، اﻗﺘﺼﺎد، ﺣﻘﻮق، ﺣﺴﺎﺑﺪاری، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ.

زبان: زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ، زﺑﺎن ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ و ﮔﻮﻳﺶ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﻲ، زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ، زﺑﺎن ﻋﺮﺑﻲ و زﺑﺎن ﻫﺎی دﻳﮕﺮ.

علوم خالص: ﺗﺎرﻳﺦ و ﻛﻠﻴﺎت ﻋﻠﻢ، رﻳﺎﺿﻴﺎت، ﻧﺠﻮم، ﻓﻴﺰﻳﻚ، ﺷﻴﻤﻲ، زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ، زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ.

علوم کاربردی: ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻮاد و ﻣﻌﺪن، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزی .

هنر: ﻛﻠﻴﺎت ﻫﻨﺮ، ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ، ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﻣﻌﻤﺎری، ﺷﻬﺮﺳﺎزی، ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﻲ، ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ، ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ.

ادبیات: ﺷﻌﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ، ﻧﺜﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ، ﻧﻘﺪ ادﺑﻲ، ﺗﺎرﻳﺦ ادﺑﻴﺎت، ﻣﺘﻮن ﻗﺪﻳﻢ، ادﺑﻴﺎت زﺑﺎنﻫﺎی دﻳﮕﺮ.

تاریخ و جغرافیا: ﺗﺎرﻳﺦ، ﻣﺴﺘﻨﺪﻧﮕﺎری، ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ.

کودک و نوجوان: ﺷﻌﺮ ﻛﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان، داﺳﺘﺎن ﺗﺄﻟﻴﻔﻲ ﻛﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان، داﺳﺘﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان، دﻳﻦ ﻛﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان

علاقمندان تا سی و یکم مرداد ماه جاری می‌توانند آثار خود را به دبیرخانه ﺳﻮﻣﻴﻦ دوره ﻛﺘﺎب ﺳﺎل اﺳﺘﺎن ارسال نمایند.

ﺳﻮﻣﻴﻦ دوره اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺘﺎب ﺳﺎل اﺳﺘﺎن  توسط اداره ﻛﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ اﺳﺘﺎن آذربایجان شرقی با همکاری معاونت اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻛﺘﺎب و ادبیات ایرانیان، برگزار می‌شود.