به گزارش ترجمان صبح، پله گذاری در محلات شیب دار یکی از اولویت های مدیریت شهری تبریز در دوره اخیر است که در این مدت ۲۰ کیلومتر پله گذاری در مناطق ۱ و ۱۰ انجام شده است.

قابل تحمل کردن سکونت گاه های غیررسمی و بافت فرسوده، در مسیرگشایی خلاصه نمی شود.

احداث برخی مکان های عمومی نقش مهمی در احیای بافت های ناکارآمد شهری دارد. بر همین اساس شهرداری تبریز در دوره اخیر چندین مورد مجموعه های آموزشی، فرهنگی و ورزشی چند منظوره احداث کرده است.

اگر از گذشته های دور شاهد بروز آسیب های اجتماعی فراوان در سکونت گاه های غیررسمی هستیم، بیش تر به این خاطر است که آن مناطق به رسمیت شناخته نمی شدند و جوانان منطقه به مکان های عمومی جهت ورزش و تفریح دسترسی نداشتند.