به گزارش ترجمان صبح، علی دولتی مهر افزود: به طور میانگین از یکم مهر سال ۹۹ تا ششم شهریور امسال حدود ۲۳۷.۷ میلی متر بارندگی در سطح آذربایجان شرقی روی داده، در حالی که میانگین بارش در سال آبی گذشته در این بازه زمانی ۳۲۳.۶ میلی متر ثبت شده است.

وی با بیان اینکه میانگین بارش آذربایجان شرقی در سال آبی جاری نسبت به بلندمدت نیز حدود ۲۳.۶ درصد، معادل ۷۳.۶ میلی متر کاهش یافته است، اظهار کرد: به طور میانگین در طول این بازه زمانی و در بلندمدت حدود ۳۱۱.۳ میلی متر بارندگی در استان ثبت شده است.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان‌شرقی با اشاره به اینکه میانگین بارش یک سال کامل آبی در این استان ۳۱۹.۸ میلی متر است، گفت: تاکنون در این بازه زمانی حدود ۷۴.۳ درصد از بارش سال آبی جاری تامین شده است.

دولتی مهر، ادامه داد: در سال آبی جاری بیشترین بارندگی از شهرستان مرند به میزان حدود ۳۴۶.۸ میلی متر و کمترین بارش از بناب به میزان حدود ۱۷۳ میلی متر گزارش شده که این میزان بارش در مرند نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود سه دهم میلی متر افزایش و در بناب حدود ۱۴۰ میلی متر کاهش یافته است.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان‌شرقی با اشاره به اینکه میانگین بارندگی در تبریز در سال آبی جاری حدود ۲۷۲.۸ میلی متر و در بلند مدت حدود ۲۷۱.۸ میلی متر ثبت شده است، گفت: میانگین بارش در سال آبی جاری در این شهرستان نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته حدود ۲۷.۳ میلی متر کاهش و نسبت به بلند مدت یک میلی متر افزایش یافته است.

دولتی مهر افزود: از ابتدای فصل جاری ( تابستان) تا ششم شهریور ۲۲.۶ میلی متر بارش در استان روی داده در حالی که به طور میانگین در بلند مدت در این بازه زمانی ۱۷.۵ میلی متر بارندگی ثبت شده است./ایرنا