به گزارش ترجمان صبح، در این حکم خطاب که نسخه الکترونیک آن روز سه شنبه در اختیار ایرنا قرار گرفت خطاب به دکتر نقی پور آمده است: با رعایت مقررات قانونی و شرعی در انجام وظایف محوله با اتکال به خداوند متعال حمایت و پشتیبانی دولت مردمی، فساد ستیز و عدالت محور و با استفاده از نیروهای متخصص، متعهد و انقلابی در تحقق این رسالت خطیر موفق و موید باشید.

دکتر نقی پور متخصص بیهوشی و از پزشکان خوش نام تبریز است.

پیش از وی، دکتر محمدحسین صومی برای مدت هشت سال ریاست این دانشگاه را برعهده داشت.