به گزارش ترجمان صبح، یونس ژائله روز چهارشنبه در دیدار با مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان تبریز با اشاره ای به درخواست وی برای ایجاد زمینه های اشتغال زندانیان رای باز،  افزود: این امر می تواند با هماهنگی مراجع قضایی با انجمن حمایت از زندانیان و همت واحدهای تولیدی استان محقق شود.

وی اظهار کرد: اتاق بازرگانی تبریز در این راستا آماده ایجاد پل ارتباطی بین واحدهای تولیدی و انجمن حمایت از زندانیان است تا با ایجاد اشتغالزایی برای این طیف از زندانیان، نسبت به بهبود و رفاه حال آن ها و خانواده هایشان قدم بردارد.

ژائله ادامه داد: در این راستا انجمن حمایت از زندانیان باید با ایجاد هماهنگی های لازم با مراجع قضایی و ارایه لیست زندانیان رای باز دارای توانمندی و مهارت، اقدامات اولیه برای تحقق این موضوع را انجام دهد.