به گزارش ترجمان صبح، فاضل نادری درباره بخشنامه شماره ۱۹۲۹۷ مورخه ۰۴/۰۵/۱۴۰۰ در خصوص تمدید خودکار دو ماهه پروانه‌های فعالیت و اشتغال رانندگان حمل و نقل بار درون‌شهری در سامانه utcms.ir به علت افزایش شیوع بیماری کرونا، گفت: مالکان و رانندگان ناوگان حمل و نقل بار درونشهری با توجه به تسریع واکسیناسیون و بهبود شرایط کرونایی در کشور نسبت به تمدید پروانه اقدام و و در غیر این صورت کارت سوخت اعتباری آنها قطع خواهد شد.

وی افزود: نظر به تسریع واکسیناسیون و بهبود شرایط بیماری در کشور و همچنین اتمام مهلت تعیین‌شده، تمدید خودکار اعتبار پروانه‌هایی که بعد از تاریخ مذکور منقضی می‌شود، لغو شده و رانندگان و مالکان خودروهای بار درون‌شهری لازم است نسبت به تمدید پروانه فعالیت و اشتغال خود تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ اقدام کنند.