به گزارش ترجمان صبح، علی دولتی مهر افزود: به طور میانگین از یکم مهر سال جاری تا نهم آبان،  حدود ۱۹.۲ میلی متر بارندگی در سطح استان روی داده، در حالی که میانگین بارش در سال آبی گذشته (اول مهر ۱۳۹۹ تا پایان شهریور ۱۴۰۰) در این بازه زمانی ۱۵.۷ میلی متر ثبت شده است.

وی با بیان اینکه میانگین بارش آذربایجان شرقی در سال آبی جاری نسبت به بلند مدت حدود ۸.۷ میلی متر کاهش یافته است، اظهار کرد: به طور میانگین در طول این بازه زمانی و در بلند مدت حدود ۲۷.۹ میلی متر بارندگی در استان ثبت شده است.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان‌شرقی با اشاره به اینکه میانگین بارش یک سال کامل آبی در این استان ۳۱۹.۸ میلی متر است، گفت: تاکنون در این بازه زمانی حدود ۶ درصد از بارش سال آبی جاری تامین شده است.

دولتی مهر با بیان اینکه بیشترین میزان بارش در سطح استان از ابتدای فصل پاییز به میزان ۱۶.۴ میلی متر در هفت روز گذشته روی داده است، ادامه داد: ۲.۸ میلی متر دیگر از مجموع بارش سال آبی جاری (۱۹.۲میلی متر)   نیز در سایر روزهای فصل انجام شده است.

وی یادآوری کرد: از ابتدای سال آبی جاری بیشترین بارندگی از شهرستان هشترود به میزان ۳۲.۸ میلی متر و کمترین بارش از اهر به میزان هشت میلی متر گزارش شده که این میزان بارش در هشترود نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۲ میلی متر افزایش و در اهر حدود ۲۷.۲ میلی متر کاهش یافته است.

دولتی مهر با اشاره به اینکه میانگین بارندگی در تبریز در سال آبی جاری حدود ۱۷.۱ میلی متر و در بلند مدت حدود ۲۴.۷ میلی متر ثبت شده است، افزود: میانگین بارش در سال آبی جاری در این شهرستان نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته حدود ۵.۶ میلی متر افزایش و نسبت به بلند مدت ۷.۷ میلی متر کاهش یافته است.