به گزارش ترجمان صبح، رضا سرابی اقدم، هنرمند و مجموعه دار بنام تبریزی که به اعتبار قول و قرارهای مدیران اسبق شهری تبریز، موزه مشاغل را دایر کرده بود، با بدقولی مدیران وقت تمام سرمایه اش بر باد رفت و اینک اشیای تاریخی این مجموعه در ازای فقط ۲۵۰ میلیون تومان به حراج گذاشته شده است.

اگر این رقم تا فردا یکشنبه تامین نشود، تمام آثار تاریخی و میراث فرهنگی تبریز و آذربایجان به تاراج خواهد رفت.

علی رغم ادعاهای فعالان اقتصادی تبریز به نظر می رسد هیچیک از آنان که از این آب و خاک به نان و نوایی رسیده اند دیگر در قبال دیار خود احساس مسئولیتی به خرج نمی دهند!

برای همین هم نام بزرگانی چون نخجوانی ها، صدقیانی ها، کوزه کنانی ها، ختایی ها و … نه به عنوان تاجر و سرمایه دار که در ذیل بزرگان تاریخ این سرزمین ماندگار مانده است…