به گزارش ترجمان صبح، این قطار از روز شنبه تا چهارشنبه در دو سرویس و روز پنجشنبه در یک سرویس رفت و برگشت ارائه خدمت می کند.

حرکت سرویس اول این قطار از روز شنبه تا چهارشنبه ساعت ۷/۲۵ صبح از ایستگاه راه آهن تبریز اعزام و برگشت ٱن در ساعت ۱۴/۲۰ دقیقه از ایستگاه راه آهن شهید مدنی خواهد بود .

سرویس دوم این قطار از روز شنبه تا چهارشنبه در ساعت ۱۵/۱۵ از ایستگاه راه آهن تبریز اعزام و در ساعت ۱۶/۳۵ از ایستگاه شهید مدنی مراجعت می کند.

این قطار در روزهای پنجشنبه هر هفته و در یک سرویس، در ساعت ۷/۲۵ دقیقه صبح از ایستگاه راه آهن تبریز اعزام و در ساعت ۱۶/۳۵ از ایستگاه راه آهن شهید مدنی مراجعت می نماید . روابط عمومی اداره کل راه ٱهن منطقه ٱذربایجان