به گزارش ترجمان صبح، خشنود علیزاده افزود: متاسفانه اکنون تصور می‌شود که زراعت دیم تابع اصول خاصی نیست و دقت در آن معنایی ندارد؛ عمق این باور و تصور ناصحیح نیز تا جایی است که در لفظ عامیانه هرچیز غیراصولی و غیرقانونمند را دیمی اطلاق می‌کنند.

وی اضافه کرد: بی‌شک مقصود از مطرح کردن این لفظ، پرداختن به چرایی استفاده از این واژه نیست، بلکه با احترام به انتخاب پیشینیان و پذیرش واژه‌های رایج، باید بدانیم که زراعت دیم اصلا دیمی نیست؛ هرچند که در مقاطع زمانی و مکانی قابل توجهی و غالبا به قصد تصاحب زمین، به دور از هر نظم و دقتی در مورد آن عمل شده باشد.

وی بیان کرد: زراعت دیم با استفاده از آب باران یا «آب سبز» به دنبال تولید محصول اقتصادی و تامین امنیت غذایی است که از سطح معاش یک بهره‌بردار در دورافتاده‌ترین روستاها تا سطوح گسترده در برخی مناطق جهان را شامل می‌شود.

به گفته رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، توزیع باران و میزان آن در مناطق مختلف جهان متغیر است ولی بیشترین تغییر بارش در مناطق خشک و نیمه‌خشک اتفاق می‌افتد که بیش از ۹۵ درصد از سطح کشور ما نیز در این شرایط قرار دارد.

«علیزاده» ادامه داد: این موضوع با تغییر دما و اقلیم در عصر حاضر پیچیده‌تر شده و از این‌رو، بیشترین دقت و مدیریت باید در زراعت دیم اعمال شود زیرا نقش مدیریت با افزایش تنوع و تغییر در محیط، مهم‌تر می‌شود.

رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور: دانش انباسته برای زراعت دیم در کشور و دنیا وجود دارد که باید به بهره‌برداران منتقل شود

وی اظهار داشت: واقعیت این است که دانش انباشته قابل توجهی برای زراعت برخی محصولات در شرایط دیم در کشور و دنیا وجود دارد ولی انتقال و مدیریت دانش موجود در این زمینه از خود دانش مهمتر است و تولید در این شرایط بدون جریان اصول دیم‌کاری در سطح بهره‌برداران قابل تصور و توصیه نیست.

وی اضافه کرد: به خصوص در محیط خشک و نیمه‌خشک، کوچکترین جزئیات در زراعت دیم اهمیت صدچندان پیدا می‌کند و اثر متقابل بین اجزا از نقش تک‌تک اجزا بیشتر می‌شود.

رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور بیان کرد: اینکه جزئیات فنی کدام بوده و رعایت کدامین اصول ضامن تولید در شرایط دیم است، توسط کارشناسان این موسسه برای هر محصول به صورت جداگانه و اختصاصی تحقیق و تبیین می‌شود و دستورالعمل‌های روزآمد مربوطه نیز در سایت این موسسه در دسترس است.

«علیزاده» تاکید کرد: اگر با نگرش سطحی و عامیانه در این امر مهم سهل‌انگاری شود، نتیجه همان خواهد بود که متاسفانه همه ساله در خشکسالی و حتی ترسالی در بعضی مناطق شاهد هستیم.

به گفته وی برای رسیدن به مقصد دلخواه و تولید در شرایط دیم کشور، نقشه راه مشخصی قابل طرح است که با مدیریت همه‌جانبه دانش موجود برای زمان و مکان دلخواه معنا پیدا می‌کند و شروع این ماجرا با قبول این واقعیت آغاز می‌شود که  زراعت دیم تابع اصول خاصی است و دقت بالایی طلب می‌کند./ایرنا