به گزارش ترجمان صبح، یک فوریت این طرح که امروز در جلسه شورای شهر تبریز با رای اکثریت اعضا به تصویب رسید از سوی یاسین بجانی، سخنگوی شورای اسلامی شهر و در راستای عمل به وظایف نمایندگی و توجه ویژه به خانواده عظیم جانبازان و معلولین شهر تهیه و ارایه شده و پس از طرح و اعلام وصول ، یک فوریت آن مورد تصویب اعضای شورای شهر قرار گرفت.
یاسین بجانی سخنگوی شورای شهر تبریز در این زمینه گفت: تحقق حقـوق جانبازان عزیز و افـراد دارای معلولیــت بــه شــرطی حل خواهــد شــد کــه شــهرها دســترس پذیــر و فراگیــر ســاخته شـوند و در واقــع مناسب ســازی، اصـلاح محیــط و تــدارک وســایل حمــل و نقــل عمومی و مورد نیاز این قشر به گونه ای که افــراد دارای معلولیــت قــادر باشــند آزادانــه و بــدون خطــر در محیــط پیرامــون خــود اعــم از اماکــن عمومــی، معابــر ، محیــط شــهری و بیــن شــهری و ســاختمانهای عمومــی حرکــت کننــد و از تســهیلات محیطــی، اجتماعــی، فرهنگــی و اقتصــادی بــا حفــظ اســتقلال فــردی لازم بهره منــد شــوند.
بجانی گفت: بر اساس آمار بنیاد شهید شهرستان تبریز، حدود ۵ هزار نفر از جمعیت شهر تبریز را جانبازان سرافراز کشور عزیزمان تشکیل داده اند، همچنین بر اساس آمار سازمان بهزیستی استان، حدود ۵۵هزار نفر از جمعیت شهر تبریز نیز واجد نوعی از معلولیت و آسیبدیدگی بوده و در شرایط ناشی از کم توانی جسمی یا ذهنی زندگی می کنند، پرواضح است که به تناسب افزایش جمعیت، تعداد افراد دارای معلولیت نیز با فزونی روبرو خواهد گشت.
وی افزود: اکثر کلانشهرهای ایران، بدون کوچکترین نگرشی به چگونگی تطبیق و سازگار نمودن امکانات شهری با این قبیل افراد، توسعه یافته اند و فقدان مناسب سازی فضاهای شهری با خواست ها و نیازهای جانبازان سرافراز، معلولان و افراد کم توان، یکی از دلایل عمده عدم حضور و عدم مشارکت اجتماعی و انزوا گزینی این اشخاص گردیده است که در شرایط برابری با افراد سالم از حیث نیازها برخوردار نیستند و عدالت اجتماعی توجه ویژه ای را به این اشخاص می طلبد.
سخنگوی شورا اظهار کرد: توجه به نیازهای این قشر، همواره به عنوان یکی از مطالبات همیشگی و اصلی اقشار درگیر با مخاطرات شهری است و از این رو تسهیل در دسترسی این افراد به خدمات رفاهی، فرهنگی و آموزشی و مناسب سازی محیط شهری برای تردد و زندگی آنان امری بدیهی و ضروری است و فی الواقع اگر امکانات شهری با قابلیت دسترس پذیری مورد نیاز این اقشار، طراحی، اصلاح یا ساخته شوند، اقشار هدف از لحاظ اجتماعی احساس حضور مفید در جامعه نموده و این حضور، بستری برای اشرافیت مدیران به نیازهای آنان فراهم نموده و موجبات آگاهی به محرومیت ها و تفاوت های این اقشار در راستای کشف راه حل های موثر برای بهبود وضعیت شهری برای آن عزیزان را فراهم خواهد نمود.
سخنگوی شورای شهر با اشاره به ضرورت حمایت حداکثری از قشر آسیب دیده معلولین شهری و جانبازان معزز افزود: با توجه به مشکلات عدیده این قشر عزیز در تردد و استفاده از امکانات شهری و ضرورت بهره مندی و تحقــق حــق و حقوق و نیازهای معلــولان در عرصــه عمومــی، فضــای کاری و تعامـلات اجتماعــی ، ضروری است تدابیری اندیشیده شود تا این اقشار را قادر سازد که بدون کمک گرفتن از اشخاص دیگر، در جامعه زندگی کرده و از امکانات و داشته های اجتماعی و محیطی بهره مند شوند و این امر – یعنی تمهید مقدمات برای امکان زندگی مستقل این افراد بدون نیاز به کمک سایر اشخاص (در مواردی که تجربه های اجراشده در این خصوص در سطح دنیا اقتضای آن را دارد)- به عنوان بدیهی ترین حقوق این اشخاص در راستای نیل به اولیات زندگی اجتماعی بوده و جز حقوق مسلم قانونی و انسانی آنهاست.
وی افزود: از آنجا که دسـترس پذیـری و مناسب ســازی فضــای شــهری از مصــادیق اولیــه عدالــت اجتماعــی در شــهر اســت و اجـرای این طـر ح سـبب میشـود تـا جامعـه بتوانـد از نیروهـای متخصصـی کـه دارای معلولیـت هسـتند اسـتفاده کنـد و حضــور مســتمر و پررنــگ ایــن افــراد در جامعــه ســبب تغییــر نگــرش ســایر افــراد جامعــه خواهد شد و ایــن افــراد میتواننــد بــدون نیــاز بــه کمــک ســایرین از عهده کارهــای شــخصی خــود در ســطح جامعــه بر بیاینــد و بــرای تحقــق حــق و حقوق معلــولان در عرصــه عمومــی، فضــای کاری و تعامـلات اجتماعــی بــه مشــارکت جمعــی و همراهی مسئولین نیــاز اســت.
بجانی در خصوص موارد و بندهای طرح جامع که مورد تصویب اعضای شورای شهر قرار گرفت ، اظهار داشت: مناسب سازی و اصلاح محیط شهری برای تسهیل در تردد ، فعالیت وحضور در بین عموم مردم وپیش بینی بودجه لازم در مناطق دهگانه شهرداری و سازمانها و رکتهای تابعه ، اختصاص ردیف اعتباری مشخص در بودجه سال آتی برای حمایت های مادی از این قشر از قبیل ارائه تخفیفات حدکثری در هزینه های صدور پروانه های ساختمانی ،جرائم ،عوارض ، استفاده از حمل ونقل عمومی شهری و فضاهای فرهنگی ، هنری و آجتماعی شهرداری تبریز ، رایگان نمودن هزینه دفن و کفن و قبر برای معلولین ، رایگان نمودن هزینه پارک حاشیه ای خودروهای معلولین ، رایگان نمودن استفاده از سامانه‏ های حمل و نقل ریلی ، اتوبوس‏رانی درون‌شهری ومسافری دولتی و عمومی ، اختصاص سه درصد (۳%) از مجوزهای استخدامی (‌رسمی،‌پیمانی، کارگری) شهرداری به افراد معلول واجد شرایط ، استفاده رایگان معلولین از امکانات و تسهیلات درمانی و بهداشتی شهرداری تبریز ، استفاده معلولین از امکانات و اماکن ورزشی و تفریحی در اختیار شهرداری اعم از سالن های ورزشی ، استخر ، شهربازی ها ، موزه و .. بصورت رایگان از مواردی است که در طرح مذکور گنجانده شده و امیدواریم با همراهی اعضای محترم شورای شهر و مسئولین شهری طرح در سال آتی اجرائی شود.
استنادات و مبانی قانونی طرح ۱- بندهای ۲-۴-۵-۶۱ و ۲۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ۲- تبصره یک ماده ۲ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ۳- بندهای ۶-۴-۵-۶۲-۲۶-۲۴-۲۵ و ۲۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری یک فوریت طرح الزام شهرداری تبریز به حمایت از معلولین ، جانبازان و افراد کم توان و ارائه خدمات رفاهی برای آنان به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر تبریز رسید.