به گزارش ترجمان صبح، بابک محبوب علیلو با اشاره به شناخته شدن تبریز به عنوان شهر بدون گدا ، اظهار کرد: این عنوان در سایه تلاش و خدمات موسسه های خیریه همچون موسسه حمایت از مستمندان تبریز حاصل شده است.

دادستان عمومی و انقلاب تبریز با تایید خبر جمع آوری زنانی که در این شهر اقدام به گدایی می کردند و به مردان چادری شهره شده بودند، گفت: از اقدام موسسه ها و جمعیت های خیریه که در جهت شناسایی و کمک به نیازمندان واقعی تلاش می‌کنند حمایت می‌کنیم.

وی بر ضرورت حفظ این عنوان تاکید کرد و افزود: مردم باید مراقب افراد معدودی که نیازمند واقعی نیستند و  در پوشش تکدی گری به وجهه تبریز لطمه می زنند، باشند.