به گزارش ترجمان صبح؛ این کارمندان در شعارهایی خواستار برخود عادلانه و منصافه با کارمندان بوده و خواستار برابری و بهبود وضیعت حقوقی و معیشتی خود بودند.