به گزارش ترجمان صبح، اسماعیلی سرپرست این شرکت درجلسه شورای معاونان و مدیران گفت: با توجه به منسوخ شدن سیاست های خودرو محور در دنیا و غالب شدن سیاست انسان محوری در مطالعات  و پروژه های حمل و نقل بایستی به سمت اتخاذ روشهای مهندسی حمل و نقل در جهت کاهش استفاده از خودروهای شخصی و افزایش کمی و کیفی ناوگان حمل و نقل عمومی و ایجاد انگیزه برای مردم جهت استفاده از حمل و نقل عمومی راحت، جذاب و ایمن گام برداریم.

وی افزود: در موضوع حمل و نقل باید سه عنصر انسان، وسیله و راه را در کنار هم تعریف کنیم و چیزی که این سه عنصر را در کنار هم قرارداده و فعال و پویا می کند مدیریت حمل و نقل است که بایستی انسان محوری را در اولویت قرار دهد.

اسماعیلی ضمن قدردانی از نگرش صحیح اعضای شورای اسلامی شهر، محترم و معاونت حمل و نقل به موضوع انسان محور بودن حمل و نقل و توسعه حمل و نقل عمومی در سطح شهر گفت: یکی از مهمترین شاخص های اندازه گیری توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی در شهرها رشد حمل و نقل آن شهر و توجه به اولویت انسان در برنامه ریزیهای شهری است .

سرپرست شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه تصریح کرد: موضوع حمل و نقل بحثی بین بخشی است و تاثیر حمل و نقل در قیمت تمام شده کالاها چشمگیر است بطوریکه در در کشورهای توسعه یافته رشد حمل و نقل بیشتر از رشد تولید ناخالص ملی است.

سرپرست شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز حومه افزود: حمل و نقل عمومی به مثابه استخوان بندی اصلی فضای شهر است و در توسعه شهر تاثیر اساسی دارد و توسعه کمی و کیفی حمل و نقل عمومی باید به شکلی باشد که بتواند همه آحاد شهروندان اعم از برخوردار و کم برخوردار را جذب نماید و تمایل به استفاده از خودروهای شخصی توسط شهروندان کاهش یابد.