به گزارش ترجمان صبح، براساس این گزارش “فرید اسلامی” با کسب اکثریت آراء در مجمع عمومی سالانه انجمن نقاشان تبریز به عنوان رییس انجمن نقاشان تبریز انتخاب شد.

همچنین “لیدا فریمان” به عنوان مدیرعامل، “فاطمه رفیع زاده” به عنوان دبیر انجمن، “مرتضی جعفری” به عنوان نایب رییس، “شاهرخ اختیاری” به عنوان خزانه دار، “علیرضا حسینی صدر” به عنوان  مسول پژوهش انجمن و “آزیتا وحدت دوست” به عنوان  بازرس انجمن انتخاب شدند.