تا ساعت ۱۴:۳۰ روز دوم ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری ۲۴۱ نفر در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم نام نویسی کردند.

به گزارش خبرنگاران مستقر در ستاد انتخابات کشور تا ساعت ۱۴:۳۰ امروز ۲۴۱۱ نفر در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم نام نویسی کردند.

در روز دوم ثبت نام ۱۱۵ داوطلب شامل ۴ زن و ۱۱۱ مرد ثبت نام کرده اند.

فارس