سخنگوی هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای آذربایجان شرقی گفت: هیات های نظارت بستر ساز انتخابات سالم است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ترجمان صبح، مختار خوش پیمان امروز یک شنبه در جریان بازدید از فعالیت هیات نظارت شهرستان بستان آباد با اعلام این مطلب گفت: نقش هیاتهای نظارت در برگزاری انتخابات سالم وپرشور انکار ناپذیر است و البته بایستی ازتلاشهای صورت گرفته وجدیت اعضای این هیات ها در بررسی و عمل به قانون قدردانی کرد. خوش پیمان با اشاره به نقش ممتاز شوراها در قانون اساسی به عنوان نماد نظام مردم سالار دینی در جمهوری اسلامی ایران گفت: باتوجه به شناخت مردم ازنقش شوراها واستقبال بیشترنسبت به دوره های قبلی بی شک نقش واهمیت هیاتهای نظارت بیش ازپیش نمودپیدامی کند.

خوش پیمان با بیان اینکه فصل هفتم از قانون اساسی به امور مربوط به شوراهای اسلامی اختصاص پیدا کرده است تصریح کرد: این امر نشان دهنده اهمیتی است که در قانون اساسی و چارچوب کلی نظام برای شوراها که منتخبین مردم هستند در نظر گرفته شده است.

مدیرروابط عمومی وسخنگوی هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان درادامه به ضرورت همکاری فرمانداران وبخشداران تاکیدکرده وافزود: قانون نقش نظارتی هیاتهای نظارت را مشخص کرده واین ظرفیت نبایدتحت هیچ شرایطی محدودشود. وی با اشاره به اینکه عمل به  مر قانون مد نظر هیات های نظارت است، گفت : قانون انتخابات و دو قانون فرادستی یعنی قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در جریان نظارت سرلوحه اقدامات ماست.

وی با تاکید بر اینکه حضور حداکثری مردم در انتخابات همچون گذشته نشان از تحکیم نظام مردم سالاری دینی در کشورمان است، اضافه کرد: از این روهیات نظارت باید توجه داشته باشندکه در این انتخابات مسئولیت شهر و روستا به دست امانتداران واقعی سپرده شود و از  روی کارآمدن افراد ناکارآمدجلوگیری شود.

مدیر روابط عمومی هیات عالی نظارت بر انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی در آذربایجان شرقی ازبازرسی وبازدیدمداوم وحضوری نمایندگان هیات عالی نظارت استان ازشهرستانها خبرداد وافزود:سیاست هیات عالی استان تعامل وهمکاری درفرایندانتخابات وجدیت دربررسی هاست.

مهر