رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز اظهار کرد:  برنامه‌ریزی‌های اجتماعی و فرهنگی باید در راستای تقابل با تاخیر ازدواج جوانان انجام بگیرد
به گزارش ترجمان صبح، محمد حسین صومی در جشن ازدواج دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز اظهار کرد: از گذشته‌های دور در کشور ما، روحانیت محترم نقش مهمی در تشویق به ازدواج جوان‌ها و کمک به آنها در انتخاب آگاهانه داشته و دارند، خوشحالیم که این مسئله در دانشگاه ما نیز خود را نشان داده و دفتر نهاد رهبری پیگیر و تشویق کننده به ازدواج دانشجویان است.
وی اضافه کرد: انسان در لحظات مختلفی از زندگی احساس خوشبختی می‌کند و ازدواج موفق یکی از ارکان مهم و پایه‌های اصلی و حس رضایت در زندگی است.
وی ادامه داد: برخی از افراد برنامه‌ریزی برای ازدواج را به بعد از اتمام تحصیل و پیدا کردن شغلی با درآمد بالا، موکول می‌کنند، این مسئله دلیل وجود خیل عظیم مجرد‌های با سن بالا در جامعه ما است، برنامه‌ریزی‌های اجتماعی و فرهنگی باید در راستای تقابل با تاخیر ازدواج جوانان انجام بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: در سه سال گذشته در تلاش بودیم که حوزه‌های رفاهی دانشگاه را سامان دهیم، ساماندهی سلف دانشجویی را آغاز کردیم و خوشبختانه در حال حاضر این سلف، وضعیت مطلوبی دارد.
ایسنا