دکتر سعید نیکوخصلت در مراسم افتتاح ستاد ورزشکاران دکتر حسن روحانی گفت: متاسفانه در بعضی فدراسیون های ورزشی در طی سال های ۸۴ تا ۹۲ بی ثباتی را در همه عرصه ها تجربه کرد، در مناسبات بین المللی برای این وضعیت بسیار تحقیر شدیم با انتصاب ۱۰ رئیس فدراسیون در چهار سال به آبروی بین المللی ما خدشه وارد شد و این موردی برای تمسخر جامعه ورزشی ما در جهان بدل شده بود.

سعید نیکوخصلت با بیان اینکه در چهار سال گذشته توانستیم بر این وضعیت غلبه کنیم و طی این مدت یک رئیس فدراسیون معرفی شد، تصریح کرد: بیش از چهار هزار میلیارد تومان پروژه ناتمام ورزشی برجای مانده بود و دولت تدبیر با وجود آشفتگی و تحریمهای حاکم قدم بزرگی برای حل این مشکلات برداشت.

مخترع جوان تبریزی تاکید کرد: برای اینکه ورزش شغل محسوب شود و برای اینکه سندیکا و اتحادیه های باشگاه داری و مربیگری و… به عنوان شغل و حرفه تعریف شود تلاشهای بسیاری شده است.

نیکوخصلت یادآور شد: این امر به عنوان یکی از نقاط ضعف ورزش کشور در دهه های گذشته بوده است رویکردی که صد سال قبل در کشورهای دیگر انجام شده است و مشاغل زیادی در سطح بین الملل به وجود آمده است.

استاد دانشگاه تبریز ادامه داد: مشاغل فراوانی از قبیل مشاوره ورزشی، رشته های ورزشی و درمان بیماری ها، مهدکودک ورزشی و دبستان و دبیرستان ورزشی، شهر های ورزشی، ورزش سالمندان و ورزش های اصلاحی و امور مرتبط با باشگاهداری های فوتبال و … وجود دارد، ولی ما امروز برای کاآفرینی ورزشی بسیار جای بحث و کار داریم.