دکتر فرج قلیزاده، در همایش فعالان و نخبگان فرهنگی اجتماعی حامی پویش با بیان اینکه در شرایط حاضر احساس می کنم ابهت تبریز روز به روز فرو می ریزد، تبریز ما با آن گذشته کهن شبیه به شیر پیر و زخم خورده با یال و کوپال بیمار است که نیاز به مراقبت فرزندانش دارد.

وی افزود: اگر تبریز تا دیروز زندگی به ما بخشیده امروز نیاز به مراقبت شهروندان دارد که کمک کنند تا به عظمت سابق خود بازگردد.

قلیزاده با تاکید بر اینکه شرایط حاکم در شان قدمت و تمدن کهن تبریز نیست، گفت: شایسته تبریز نیست که بگویند چند هزار نفر در بافت فرسوده زندگی می کنند، اینکه چند نفر از مدیران در بطن این فرهنگ و تاریخ تخطی کردند.

فرجی افزود: همه اینها به این دلیل است که مردم ما تبریز را تنها گذاشتند، من به عنوان فرزند این آب و خاک خواهش می کنم تبریز را در ایام سختی تنها نگذارید و دست این مام میهن را بگیرید.

کاندیدای شورای شهر تبریز، تصریح کرد: به اعتقاد من این همه مشکلات در سیستم اداری و ارتباط فردی ما در بطن جامعه به این علت است انسان در چشم و ذهن و ضمیر ما عزیز و محترم نیست، اگر انسان به قدری که در ادبیات دینی ما کرامت دارد، عزیز و محترم تلقی شد در طرحهای مصوب، پروژه های عمرانی و سیستم اداری نیز تکریم خواهد شد.

دکتر فرج قلیزاده، تاکید کرد: مردم عزیز همت کنند در روز ۲۹ اردیبهشت از بین ۶۰۰ نفر ۱۳ نفر فرد شایسته و در شان تبریز انتخاب کنند، اگر تبریز را به حال بیمار خود به دست افراد غیرمتخصص رهایش کنید اوضاع از این بدتر شده و جامعه شهری و سطح زندگی افول خواهد کرد.