به گزارش ترجمان صبح، اسرای فلسطینی به مقاومت خود در برابر اقدامات سرکوبگرانه مدیریت زندان های اسرائیلی ادامه می دهند.

مدیریت زندان های اسرائیلی تعدادی از این اسرا را در سلول های انفرادی به حبس کشیده است، این سلول ها بسیار تنگ و تاریک می باشد و انواع حشرات در آنها دیده می شود، ماموران صهیونیستی این اسرا را از هواخوری در محوطه زندان ها محروم کرده اند.

مدیریت زندان ها ارائه خدمات درمانی به برخی از اسرای بیمار را به لغو اعتصاب غذای آنان مشروط کرده است.

گفتنی است که ۲۰۰۰ اسیر فلسطینی از هفدهم ماه گذشته در اعتراض به سیاست های ظالمانه زندانبانان اسرائیلی دست به اعتصاب غذا زده اند. این اسرا بر تحقق خواسته های عادلانه خود از جمله لغو سیاست های ظالمانه مدیریت زندان های اسرائیلی از قبیل بازداشت موقت، حبس انفرادی، ممنوعیت ملاقات و قصور عامدانه پزشکی اصرار می ورزند.

تسنیم