به گزارش ترجمان صبح، در متن حکم محمد فرهادی خطاب به محمدرضا پور محمدی آمده است: پیرو انعقاد تفاهم نامه همکاری میان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه و مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در خصوص تشکیل شبکه ملی جامعه و دانشگاه به موجب این حکم، جنابعالی به مدت دو سال به عنوان رییس شبکه ملی جامعه و دانشگاه در استان آذربایجان شرقی منصوب می شوید .

گفتنی است شبکه جامعه و دانشگاه، اخیرا از سوی وزارت علوم به استان ها ابلاغ شده و در واقع این شبکه فرصتی برای ایفای رسالت اجتماعی دانشگاه به عنوان کانون تفکر و دانشجویان به عنوان قشر جوان و نخبه در جامعه بوده و از برنامه هایی است که با نگاه به بیرون تلاش دارد تا دانشگاه و دانشجویان به کارهای اجتماعی ورود نموده و موجب پویش اجتماعی در کشور شوند.

ایسنا