به گزارش ترجمان صبح،  سلمان خدادادی  با یادآوری اینکه سازماندهی و ساماندهی تعطیلات رسمی کشور  امری ضروری است، اظهار داشت: موضوع ساماندهی تعطیلات رسمی کشور دغدغه مجالس ششم تا دهم بوده اما به دلیل آنکه در میان علما، صاحب نظران و نخبگان موضوعی چالش زا و  بحث برانگیز بوده بنابراین تاکنون تعیین تکلیف نشده است.

نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح ساماندهی تعطیلات رسمی کشور برای بررسی بیشتر به مرکز پژوهش های مجلس ارسال شد، گفت: کلیات این طرح در کمیسیون اجتماعی رد شد و بر اساس آیین نامه داخلی مجلس آن را برای بررسی بیشتر به مرکز پژوهش ها ارسال کردیم  تا بررسی‌های کارشناسی در مورد آن لحاظ شود.

طرح ساماندهی تعطیلات رسمی جامعیت و پختگی لازم را نداشت

وی با بیان اینکه  طرح ساماندهی تعطیلات رسمی جامعیت و پختگی لازم را نداشت و از مرکز پژوهش های مجلس درخواست کردیم کار تحقیقاتی و کارشناسی بر روی آن انجام دهد، گفت:  موضوع ساماندهی تعطیلات در بین اقشار مختلف دچار چالش هایی است و باید پختگی و جامعیت لازم در مورد آن اعمال شود زیرا نمی توان دیدگاه علما و صاحب نظران را نادیده گرفت.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه بر اساس طرح ساماندهی تعطیلات رسمی تعطیلی روزهای پنج شنبه به شنبه موکول شده بود، تصریح کرد: برخی معتقدند روز شنبه با تعطیلات رسمی یهودیان همخوانی دارد بنابراین در این رابطه شائبه هایی ایجاد می شود و نمی توان نسبت به آن بی توجه بود.

در طرح ساماندهی تعطیلات رسمی بیش ۱۵ مورد تغییر اعمال شده بود

خدادادی با بیان اینکه در طرح ساماندهی تعطیلات بیش از ۱۵ مورد تغییر در تعطیلات رسمی اعمال شده بود، گفت: در این طرح تعطیلات نوروز به ۵ روز کاهش و روز ۱۲ و ۱۳ فروردین و  همچنین ۱۵ خرداد از تعطیلات رسمی حذف و همچنین تعطیلی شنبه به جای پنجشنبه موکول شد که این موضوع تبعات اجتماعی زیادی را برای کشور به همراه داشت  از این رو طرح مذکور برای بررسی بیشتر به مرکز پژوهش های مجلس ارسال شد تا  بتواند نظر مثبت علما، مجلس، دولت، نخبگان و تمامی اقشار را جلب کند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی،  با بیان اینکه انتظار می رود طرح تعطیلات رسمی طی یک ماه آینده از سوی مرکز پژوهش ها به مجلس ارائه شود، گفت: بعد از ارائه طرح مذکور به طور قطع  مجلس بر روی نظر و دیدگاه مرکز پژوهش ها در مورد ساماندهی تعطیلات تصمیم گیری خواهد کرد.

فارس