به گزارش ترجمان صبح، صادق نجفی با بیان این مطلب اظهار کرد: شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخه ۲۴ اردیبهشت خود، با الحاق شهر باسمنج به محدوده تبریز در محدوده طرح جامع این کلانشهر، موافقت کرد.
وی اضافه کرد: نظر مثبت شورای عالی شهرسازی و معماری، زمینه ارزشمندی در مسیر رونق باسمنج و توسعه جنوب‌شرقی کلان‌شهر تبریز خواهد بود.

شهردار تبریز اظهار کرد: اجرای عملیاتی این الحاق، زمینه‌های مختلف عمرانی و شهرسازی جنوب شرقی شهر را با محوریت شهرداری منطقه ۹ فراهم ساخته و با در نظر داشتن پروژه‌های مهمی که در شهرک خاوران در حال اجرا است، حائز اهمیت خواهد بود.
ایسنا