به گزارش ترجمان صبح به نقل از ایسنا، وی متولد سال ۵۸ بود و طی سال های ۹۰ تا ۹۵ با سازمان نهضت سوادآموزی همکاری داشت و بیش از ۴۰ سوادآموز را تحت پوشش قرار داد.

شهمرادی همسر شهیده اکبریانی در گفت‌وگویی کوتاه شهادت همسرش را با بغضی که در گلو داشت و امکان صحبت برایش میسر نبود اینگونه گفت: همسرم نامه‌ای برای استخدام داشت و میخواست در مورد مشکلش با نمایندگان مجلس دیدار کند.

وی افزود: دو شب گذشته به تهران و منزل برادر همسرم رسیدیم و صبح راهی بهارستان شدیم. به جلوی در که رسیدیم همسرم وسایلش را به دست من داد و گفت منتظر باشم تا برگردد.

او در ادامه گفت: دو دقیقه از ورود همسرم به ساختمان مجلس نگذشته بود که صدای تیراندازی بلند شد و دیگر به من اجازه ندادند به داخل بروم تا اینکه جنازه همسرم را بیرون آوردند.