فشار به مطبوعات و رسانه ها به عنوان یکی از ارکان جامعه مدنی، به معنای تضعیف حقوق شهروندی و نادیده انگاشتن آزادی بیان است و نهایتاً منجر به محدود نمودن دسترسی آزاد به اطلاعات می گردد و کارکرد اصلی مطبوعات و رسانه ها را به حاشیه می راند.

نهادهای مسئول باید به جای فشار به رسانه ها از طریق طرح شکایت های واهی، آستانه تحمل خویش را بالا برده و انتقاد پذیر باشند. چرا که مطرح نمودن قصور و کاستی های نهادهای مسئول از طریق رسانه ها در راستای هدف متعالی اصلاح امور و بهبود وضع جامعه می باشد.

اگر چه تظلم خواهی حق همه افراد و اشخاص جامعه می باشد اما طرح شکایات واهی به معنای تظلم خواهی نیست و در راستای خدشه وارد کردن به رسالت واقعی رسانه ها و تضعیف حقوق شهروندی است.

حقوق شهروندی و حق شهروندان برای اطلاع یابی و اطلاع رسانی ایجاب می نماید تا نهادهای مسئول به جای فشار به رسانه ها در راه رفع نواقص و بهبود عملکرد خود گام بردارند و انتقادات موجود را به حساب مسئولیت بزرگ رسانه ها به عنوان ناظر منصف شهروندان در راه تقویت جامعه مدنی و جبران کاستی ها بگذارند.

————————————————–

سینا یوسفی – وکیل دادگستری