به گزارش ترجمان صبح، مراسم قرعه کشی  رقابت های لیگ دسته یک با حضور غلامرضا بهروان و سعید فتاحی، فریبرز محمودزاده از مسئولین سازمان لیگ یک و مربیان و مدیران تیم های  قرار بود ساعت ١٩ روز سه شنبه شروع شود با تاخیر نیم ساعته از ساعت ١٩:٣٠اغاز شد تا تیم ها رقیب های خود را بشناسند.

طبق این قرعه کشی ماشین سازی یکی از نماینده های فوتبال تبریز در هفته اول بازی ها میهمان تیم نفت مسجد سلیمانی خواهد بود که چندی پیش در دیداری دوستانه با نتیجه دو بر صفر تراکتورسازی را در تهران شکست داد. شهرداری دیگر نماینده فوتبال تبریز در لیگ دسته اول در هفته اول بازی ها میزبان مس کرمان خواهد بود.

بر اساس این قرعه کشی، برنامه دور رفت بازی های لیگ دسته اول فوتبال ایران به شرح زیر می باشد:

* هفته اول

نفت مسجد سلیمان _ ماشین تبریز

راه آهن تهران – شهرداری ماهشهر

ملوان بندرانزلی – آینده سازان برق جدید شیراز

گل گهر سیرجان -اکسن البرز

شهرداری تبریز – مس کرمان

ایران جوان بوشهر – نساجی مازندران

خونه به خونه مازندران – مس رفسنجان

آلومینیوم اراک – صبای قم

فجر سپاسی  شیراز – بادران تهران

 

* هفته دوم

صبای قم – نفت مسجدسلیمان

ماشین سازی تبریز – فجر سپاسی شیراز

بادران تهران – ایران جوان بوشهر

مس رفسنجان – آلومینیوم اراک

مس کرمان – خونه به خونه مازندران

نساجی مازندران – گل گهر سیرجان

آینده سازان برق جدید شیراز – راه آهن تهران

شهرداری ماهشهر – شهرداری تبریز

اکسین البرز – ملوان بندر انزلی

 

* هفته سوم

گل گهر سیرجان -ماشین سازی تبریز

ایران جوان بوشهر – نفت مسجدسلیمان

شهرداری ماهشهر – آینده سازان برق جدید شیراز

راه آهن تهران – مس کرمان

آلومینیوم اراک – نساجی مازندران

فجر سپاسی شیراز – مس رفسنجان

خونه به خونه مازندران – صبای قم

ملوان بندرانزلی – بادران تهران

* هفته چهارم

مس رفسنجان – شهرداری ماهشهر

نفت مسجد سلیمان – فجر سپاسی شیراز

ماشین سازی تبریز – ایران جوان بوشهر

بادران تهران – آلومینیوم اراک

نساجی مازندران – خونه به خونه مازندران

مس کرمان – گل گهر سیرجان

اکسین البرز – راه آهن تهران

آینده سازان برق جدید شیراز – شهرداری تبریز

صبای قم – ملوان بندر انزلی

 

* هفته پنجم

راه آهن – ماشین سازی تبریز

آلومیینوم اراک – نفت مسجدسلیمان

خونه به خونه مازندران – فجرسپاسی شیراز

آینده سازان برق جدید شیراز – اکسین البرز

ملوان بندرانزلی – مس کرمان

شهرداری ماهشهر – نساجی مازندران

گل گهر سیرجان – مس رفسنجان

ایران جوان بوشهر – صبای قم

شهرداری تبریز – بادران تهران

 

* هفته ششم

اکسین البرز – شهرداری ماهشهر

مس کرمان – آینده سازان برق جدید شیراز

فجرسپاسی – ایران جوان بوشهر

ماشین سازی تبریز – آلومینیوم اراک

نفت مسجدسلیمان – خونه به خونه مازندران

صبای قم – گل گهر سیرجان

بادران تهران – راه آهن تهران

مس رفسنجان – شهرداری تبریز

نساجی مازندران – ملوان بندرانزلی

 

*هفته هفتم

شهرداری تبریز – ماشین سازی تبریز

راه آهن تهران – نفت مسجدسلیمان

آلومینیوم اراک – فجرسپاسی شیراز

خونه به خونه مازندران – ایران جوان بوشهر

شهرداری ماهشهر – مس کرمان

اکسین البرز – نساجی مازندران

ملوان بندرانزلی – مس رفسنجان

آینده سازان برق جدید شیراز  – صبای قم

گل گهر سیرجان – بادران تهران

 

* هفته هشتم

صبای قم – شهرداری ماهشهر

ماشین سازی تبریز – آینده سازان برق جدید شیراز

مس کرمان – اکسین البرز

ایران جوان بوشهر – آلومینیوم اراک

بادران تهران – خونه به خونه مازندران

فجرسپاسی شیراز – گل گهر سیرجان

مس رفسنجان  – راه آهن تهران

نساجی مازندران – شهرداری تبریز

نفت مسجدسلیمان – ملوان بندرانزلی

 

* هفته نهم

خونه به خونه مازندران – ماشین سازی تبریز

شهرداری تبریز – نفت مسجدسلیمان

شهرداری ماهشهر – فجرسپاسی شیراز

گل گهر سیرجان  – ایران جوان بوشهر

ملوان بندرانزلی – آلومینیوم اراک

مس کرمان – نساجی مازندران

اکسین البرز – مس رفسنجان

راه آهن تهران – صبای قم

آینده سازان برق جدید شیراز  – بادران تهران

 

* هفته دهم

بادران تهران – شهرداری ماهشهر

نساجی مازندران – آینده سازان برق جدید شیراز

ماشین سازی تبریز – اکسین البرز

مس رفسنجان – مس کرمان

آلومینیوم اراک – خونه به خونه مازندران

نفت مسجد سلیمان – گل گهر سیرجان

فجرسپاسی شیراز – راه آهن تهران

صبای قم – شهرداری تبریز

ایران جوان بوشهر – ملوان بندرانزلی

 

* هفته یازدهم

ملوان بندرانزلی – ماشین سازی تبریز

شهرداری ماهشهر – نفت مسجد سلیمان

آینده سازان برق جدید شیراز  – فجرسپاسی شیراز

راه آهن تهران – ایران جوان بوشهر

شهرداری تبریز – آلومینیوم اراک

گل گهر سیرجان – خونه به خونه مازندران

نساجی مازندران – مس رفسنجان

مس کرمان – صبای قم

اکسین البرز – بادران تهران

 

* هفته دوازدهم

ماشین سازی تبریز – شهرداری ماهشهر

مس رفسنجان – آینده سازان برق جدید شیراز

صبای قم – اکسین البرز

نفت مسجدسلیمان – مس کرمان

بادران تهران – نساجی مازندران

آلومینیوم اراک – گل گهر سیرجان

خونه به خونه مازندران – راه آهن تهران

ایران جوان بوشهر – شهرداری تبریز

فجر سپاسی شیراز – ملوان بندرانزلی

 

*هفته سیزدهم

مس کرمان – ماشین سازی تبریز

آینده سازان برق جدید شیراز  – نفت مسجدسلیمان

اکسین البرز – فجرسپاسی شیراز

شهرداری ماهشهر – ایران جوان بوشهر

راه آهن تهران – آلومینیوم اراک

شهرداری تبریز – خونه به خونه مازندران

ملوان بندرانزلی – گل گهر سیرجان

نساجی مازندران – صبای قم

مس رفسنجان – بادران تهران

 

* هفته چهاردهم

آلومینیوم اراک – شهرداری ماهشهر

ایران جوان بوشهر – آینده سازان برق جدید شیراز

نفت مسجدسلیمان -اکسین البرز

بادران تهران – مس کرمان

ماشین سازی تبریز – نساجی مازندران

صبای قم – مس رفسنجان

گل گهر سیرجان – راه آهن تهران

فجرسپاسی شیراز – شهرداری تبریز

خونه به خونه مازندران – ملوان بندرانزلی

 

* هفته پانزدهم

مس رفسنجان – ماشین سازی تبریز

نساجی مازندران -نفت مسجدسلیمان

مس کرمان -فجرسپاسی شیراز

اکسین البرز – ایران جوان بوشهر

آینده سازان برق جدید شیراز  – آلومینیوم اراک

شهرداری ماهشهر – خونه به خونه مازندران

شهرداری تبریز – گل گهر سیرجان

صبای قم – بادران تهران

راه آهن تهران – ملوان بندرانزلی

 

* هفته شانزدهم

ملوان بندرانزلی – شهرداری ماهشهر

گل گهر سیرجان  – آینده سازان برق جدید شیراز

خونه به خونه مازندران – اکسین البرز

آلومینیوم اراک – مس کرمان

فجرسپاسی شیراز – نساجی مازندران

ایران جوان بوشهر – مس رفسنجان

ماشین سازی تبریز – صبای قم

نفت مسجدسلیمان – بادران تهران

راه آهن تهران – شهرداری تبریز

 

* هفته هفدهم

بادران تهران – ماشین سازی تبریز

مس رفسنجان – نفت مسجدسلیمان

صبای قم – فجرسپاسی شیراز

مس کرمان – ایران جوان بوشهر

اکسین البرز – آلومینیوم اراک

آینده سازان برق جدید شیراز – خونه به خونه مازندران

شهرداری ماهشهر – گل گهر سیرجان

نساجی مازندران – راه آهن تهران

شهرداری تبریز – ملوان بندر انزلی

لازم به ذکر است که رقابت های لیگ دسته اول در تاریخ ۱۵ و ۱۶ مرداد ماه آغاز می شود.